Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze leveringsvoorwaarden van Spiegel magazine zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot magazines die worden aangegaan via Spiegel magazine en worden geleverd door Spiegel magazine BV

1.2 De klant wordt geacht door het aangaan van een overeenkomst via de site van Spiegel Magazine, deze voorwaarden te accepteren.

1.3 Spiegel Magazine B.V. garandeert dat het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 De klant dient minimaal 18 jaar te zijn.

1.5 Spiegel magazine BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Controleer deze voorwaarden daarom regelmatig. De laatste versie is te vinden op www.spiegelmagazine.nl.

2. Aanbiedingen

2.1 Via spiegelmagazine.nl biedt Spiegel magazine BV losse nummers en abonnementen op tijdschriften aan.

A. Print abonnementen
Een abonnement kan worden besteld door bij een aanbieding via spiegelmagazine.nl In de webshop te bestellen en de voorwaarden van Spiegel magazine BV te aanvaarden. De klant ontvangt via e-mail een bevestiging van de bestelling.
Een abonnement wordt met Spiegel magzine BV aangegaan voor de in de aanbieding opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd met 1 jaar, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding of voorwaarden.

Informatie over abonnementen en wijze van opzeggen kan bij de klantenservice worden opgevraagd en via de contactgegevens die vermeld staan in het colofon van het tijdschrift.

De uitgever is verantwoordelijk voor de verzending van het tijdschrift. Vragen over verzending en adreswijzigingen dienen rechtstreeks doorgegeven te worden aan Spiegel magazine BV.
Spiegel magazine BV is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van de uitvoering van abonnementen, waaronder het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen en/of problemen bij de verzending.

3. Prijzen

3.1 Alle vermelde (abonnements)prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

4. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

Spiegel magazine BV is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van overeenkomsten met als doel om:

  1. uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst met de klant
  2. een administratie bij te houden van alle klanten en
  3. relevante aanbiedingen te doen van Spiegel magazine BV
  4. uw gegevens worden niet aan derden verstrekt

Spiegel magazine BV respecteert de privacy van klanten. De klant erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de klant gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Spiegel magazine BV.

5. Klachten

De klant dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aanSpiegel magazine BV. Spiegel magazine zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na drie weken bericht sturen aan de klant.

6. Aansprakelijkheid

Spiegel magazine BV. is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door de klant van enig door Spiegel magazine geleverd artikel. Spiegel magazine BV is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Spiegel magazine BV gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Spiegel magazine BV, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Spiegel magazine BV, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. De aanbiedingsvoorwaarden, waaronder prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

7. Overige bepalingen

Op deze Leveringsvoorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
Deze Leveringsvoorwaarden treden in werking met ingang van 1 februari 2020. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde leveringsvoorwaarden.